Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

LEGEA nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN

U.A.T FÎRLIUG

   LEGEA nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

          Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţi publice potrivit Constituţiei României şi a documentelor internaţionale ratificate de Parlamentul României.

           Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a comunica din oficiu conform art.5 din Legea nr.544/2001 următoarele informaţii de interes public:

1.     Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice.

2.     Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.

3.     Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

4.     Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respectiv denumirea sediu, nr. de telefon, fax, adresă e-mail şi adresa paginii de internet.

5.     Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

6.     Programele şi strategiile proprii.

7.     Lista cuprinzând categoriile de documente produse sau gestionate potrivit legii.

8.     Lista cuprinzând documentele de interes public.

9.     Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamată în privinţa dreptului de acces la informţiile de interes public solicitate.

          Autorităţile publice sunt obligate potrivit dispoziţiilor art.6 din Legea nr.544/2001 să asigure persoanelor la cererea acestora informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.Termenul de răspuns este de 10 zile sau după caz cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

          Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

1.     Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate potrivit legii.

2.     Informaţiile privind deliberările autorităţilor precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii.

3.     Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

4.     Informaţii cu privire la datele personale potrivit legii.

5.     Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală,  sănătatea unei persoane în urma anchetei efctuate sau în curs de desfăşurare.

6.     Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia  dintre părţile implicate în proces.

7.      Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

             LEGEA NR.544/2001 -INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC  COMMUNICATE  DIN OFICIU

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea primăriei comunei Fârliug.

              -Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,

              -Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată,

              -Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare,

              -Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modif. şi compl. ulterioare,

               -Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

               -Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

               -Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările ulterioare 

               -Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,cu modificările ulterioare,

2. Structura organizatorică,atribuţiile departamentelor,programul de funcţionare, programul de audienţe a primăriei comunei Fârliug

           -Organigrama instituţiei;

          -Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei;

          -Regulamentul de organizare şi funcţionare a primăriei comunei ;

          -Programul de funcţionare al instituţiei de Luni-Vineri între orele 8-16.

3.  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comuneii Fîrliug responsabile cu comunicarea informaţiilor de interes public

         P R I M A R -  Jr. BORDUZ IOAN 

         VICEPRIMAR -  MARCU PETRU

          SECRETAR -  Jr. GAL FRANCISC REMUS

4. Coordonate de contact ale instituţiei

           Denumire : Primăria comunei Fîrliug

           Sediul: Fîrliug nr.80 judeţul Caraș-Severin Cod poştal 415200

             Telefon:0255 / 235414

              Fax     :0255 / 235401

            E-mai  :primariafarliug@yahoo.com

5.  Lista cuprinzând documentele de interes public

           -Hotărârile Consiliului Local,

           -Dispoziţiile Primarului comunei  cu caracter normativ,

           -Bugetul local,

           -Programele şi strategiile de dezvoltare ale comuneii,

           -Bilanţul contabil,

           -Organigrama,

           -Lista consilierilor locali,

           -Comisiile de specialitate ale consiliului local,

           -Declaraţii de avere,

           -Declaraţii de interese,

           -Lista autorizaţiilor de construire emise,

           -Regulamente pentru organizarea,desfăşurarea şi efectuarea diverselor lucrări,

            -PUG,PUZ,PUD avizate de Consiliul Județean.

6. Lista actualizată a documentelor ce NU FORMEAZĂ obiectul liberului acces al cetățenilor la informațiile de interes public:

Informaţiile cu privire la datele personale, în sensul celor definite de prevederile art. 2, lit.c" din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Informaţiile prevăzute de art. 12, lit "a­g" din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiectele de program ale vizitelor oficialităţilor române sau străine în comună;

Documentele privind avizul consultativ al prefectului pentru numirea sau eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate până la momentul numirii/eliberării efective din funcţie;

Date privind contractele de privatizare cu caracter confidenţial;

Informaţiile privind rezultatul cercetărilor ocazionate de soluţionarea petiţiilor, adresate autorităţilor publice centrale şi judeţene, precum şi răspunsurile comunicate petenţilor, inclusiv documentele ce stau la baza rezolvării acestora, în cadrul exercitării dreptului de petiţionare;

Rapoarte, informări, documente care fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

Rapoartele întocmite de comisiile constituite prin ordin al prefectului, inclusiv documentele care au stat la baza întocmirii acestora;

Registre de înregistrare şi evidenţă, constituite la nivelul serviciului;

Documentele de circuit intern, şi anume: note interne, referatele care stau la baza aprobării actelor normative, la nivel de ordin, referatele colectivelor de lucru constituite prin ordin, în vederea sprijinirii activităţii comisiei de fond funciar, comisiei pentru aplicarea legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce­i revin;

Actele administrative care nu au caracter normativ adoptate de Consiliul local al comunei Fârliug; Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primar;

Rapoartele de control, Registre, inventare, alte documente specifice activităţii de arhivă;

Corespondenta scrisa cu instituţiile sau autorităţile publice;

Registrul de riscuri;

Referate privind controlul intern/managerial,Note interne privind controlul intern/managerial;

Strategii şi programe privind controlul intern/managerial;

Proceduri, norme, ghiduri, standarde privind controlul intern/managerial;

Rapoarte privind controlul intern/managerial;

Cereri şi documentele aferente conform OUG nr. 66/1999 modificată prin Legea nr. 142/2004 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga în data de 05.10.1961 (apostilă);

Rapoarte, corespondenţă cu instituţii locale şi centrale;

Documentele acţiunilor de control effectuate de instituție în vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare;

Sesizări, reclamaţii şi cereri formulate de cetăţeni, împreună cu referatele, adresele şi răspunsurile privind examinarea şi soluţionarea lor;

7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii

          -Hotărâri ale Consiliului Local;

           -Dispoziţii ale primarului comunei Fîrliug

           -Proiecte de hotărâri

           -Instrumente de prezentare a  actelor administrative:expunere de motive,note de fundamentare, referate de aprobare

           -Rapoarte,studii,analize,prognoze

           -Scrisori sau adrese

            -Materiale de specialitate

           -Contracte de achiziţie publică

           -Procese verbale

           -Avize

           -Planuri Urbanistice de Detaliu sau Zonale

           -Planul Urbanistic General

           -Certificare de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare

           -Autorizaţii pentru activităţi independente (asociaţii familiale,persoane fizice ), autorizaţii de funcţionare şi avize pentru orarul de funcţionare

           -Date de stare civilă

           -Anchete sociale

           -Contracte de achiziţie publică

           -Contracte închiriere locuinţe

           -Contracte închiriere spaţii comerciale

8. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

-        Potrivit art.21 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,împotriva refuzului explicit sau tacit de a furniza informaţii de interes public se poate  depune reclamaţie administrativă la conducătorul autorităţii sau a instituţiei publice în termen de 30 de zile.

-        Potrivit art.22 din Legea nr.544/2001 în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în drepturile prevăzute de prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază ori în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice.

9. Programe şi strategii proprii.Bugetul şi bilanţul contabil

          Bugetul local al comunei pe anul 2017 aprobat prin HCL ce poate fi consultat la compartimentul contabilitate din cadrul instituţiei şi pe site-ul instituţiei .

          Strategia de dezvoltare sustenabilă a comunei în perioada 2014-2024; 

PRIMAR

JR. BORDUZ IOAN